جدول واریز موسسه آذر و دی ماه نود و پنج

تاريخ:دوازدهم بهمن 1395 ساعت 00:00   |   کد : 552   |   مشاهده: 1499
افروده شده در دوازده بهمن نود و پنج

جدول واریزی های موسسه
برای دو ماه آذر و دی ماه سال نود و پنج

ردیف شماره  واریزی (ریال)  ردیف شماره  واریزی (ریال)  ردیف شماره  واریزی (ریال)  ردیف شماره  واریزی (ریال)  ردیف شماره  واریزی (ریال) 
1 0337743589004           1,500,000 251 0219754473007           1,300,000 501 0338949066001           1,500,000 751 0339769141004           1,500,000 1001 0345585539000        1,000,000
2 0328334470005           2,000,000 252 0350280097008           2,000,000 502 0345942714001            1,000,000 752 0339631277004            1,200,000 1002 0312114100003        1,000,000
3 0217156725003           1,200,000 253 0303072749007               600,000 503 0340214317008           2,000,000 753 0325644970009           1,500,000 1003 0312113982009        1,000,000
4 0217156916002            1,000,000 254 0301501212004           2,000,000 504 0339649310009           2,000,000 754 0342553823007            1,000,000 1004 0343536247009       2,000,000
5 0219413696007            1,000,000 255 0343967134004           2,000,000 505 0305963927001           2,000,000 755 0347140025005            2,000,000 1005 0343536443001       3,000,000
6 0219413702006           3,000,000 256 0341157203004            1,000,000 506 0301952812005            1,000,000 756 0344985759006            1,000,000 1006 0351754177002       3,000,000
7 0340026380000           3,000,000 257 0339566522003            1,000,000 507 0345089318005           1,400,000 757 0301466495006            1,000,000 1007 0320382133002       1,300,000
8 0340026430000            1,000,000 258 0339644721007           1,200,000 508 0345089140008            1,000,000 758 0339328081009            2,000,000 1008 0320381974001       3,000,000
9 0340026502006           2,000,000 259 0337818195001           2,000,000 509 0343271899008            1,000,000 759 0339327943002           2,200,000 1009 0303086268004       2,000,000
10 0305464589004            1,000,000 260 0219749465000           2,000,000 510 0333651205005           2,000,000 760 0339328024006            2,000,000 1010 0345334909007        1,000,000
11 0344618561006            1,000,000 261 0339644431003           1,200,000 511 0333651237005           2,000,000 761 0303045552005            2,000,000      
12 0307995665007           2,000,000 262 0347422309003            1,000,000 512 0341770741004           3,000,000 762 0351323029006            1,200,000      
13 0348189675007           3,000,000 263 0347422254002           2,000,000 513 0346734998003            1,000,000 763 0351322871006               500,000      
14 0348189635009            1,000,000 264 0347422184003           2,000,000 514 0351068815005            1,000,000 764 0301463751006            1,900,000      
15 0345033685008            1,000,000 265 0319111040006            1,000,000 515 0322366615005            1,000,000 765 0333441832003            2,000,000      
16 0346528253004           2,000,000 266 0350051730007          3,500,000 516 0322366526005            1,000,000 766 0306994527007           3,000,000      
17 0302321331008        1,944,095 267 0345579327007           2,000,000 517 0335287307005              500,000 767 0306994394009            1,000,000      
18 0302377044001            944,095 268 0343564843005           2,000,000 518 0344415755009            1,000,000 768 0336177281000           1,500,000      
19 0344370756001            1,000,000 269 0343565191001           2,000,000 519 0344415780001          2,500,000 769 0345034183007           3,000,000      
20 0301502571000           3,000,000 270 0340761500001            1,000,000 520 0327676755007            1,000,000 770 0339676373004            2,000,000      
21 0301502571000            1,000,000 271 0343063888006           2,000,000 521 0327676546005            1,000,000 771 0335628250002            1,000,000      
22 0301721746005            1,000,000 272 0303973868006           2,000,000 522 0338912306008            1,000,000 772 0333393431009            1,000,000      
23 0339636745003            1,000,000 273 0351068034004           2,000,000 523 0338912107000           1,200,000 773 0322581283005           2,500,000      
24 0339636873003            1,000,000 274 0344327339001            1,000,000 524 0343496471009            1,000,000 774 0327731070008           3,000,000      
25 0308140226004           1,200,000 275 0344327587003           1,500,000 525 0333836838001           2,200,000 775 0335944748003            1,200,000      
26 0332891770001           2,000,000 276 0344327469008               600,000 526 0219697526001           2,000,000 776 0341945690004           1,500,000      
27 0332893313006           4,000,000 277 0347053918009           2,000,000 527 0344711345002           4,000,000 777 0351153308004            1,000,000      
28 0308654825001           2,000,000 278 0340168181008            1,000,000 528 0350297072005           2,400,000 778 0322455888006            1,000,000      
29 0308654710003           4,000,000 279 0340168095002           1,700,000 529 0219699464009           2,000,000 779 0349533683006            1,000,000      
30 0308654753006            1,000,000 280 0326085635002          4,500,000 530 0219699513000           1,400,000 780 0349533431001            1,000,000      
31 0327701608007            1,000,000 281 0336506418004            1,000,000 531 0342538692003           1,500,000 781 0302033450008            1,000,000      
32 0327700990001           3,000,000 282 0322900086003           3,000,000 532 0343618588006           3,000,000 782 0302033450008           3,000,000      
33 0339672159002            1,000,000 283 0326085546002          2,500,000 533 0216519008003           2,000,000 783 0340366038005            1,000,000      
34 0339672175009        1,055,648 284 0302889790001           2,000,000 534 0216518989003            1,000,000 784 0340366279007            1,000,000      
35 0339672185003            1,000,000 285 0320911027004           1,500,000 535 0333064256006          2,700,000 785 0301530253002           1,800,000      
36 0316842182007           2,000,000 286 0336411884000           1,500,000 536 0323153483007              860,000 786 0338576117006           2,200,000      
37 0345105576008            1,000,000 287 0307671819003           2,000,000 537 0348733790006            1,000,000 787 0345731634001            1,200,000      
38 0345105439001           3,000,000 288 0349886892009           2,000,000 538 0319397076006            1,000,000 788 0347201821000            1,000,000      
39 0338972948000            1,000,000 289 0349886596003           4,000,000 539 0319397091004           1,600,000 789 0347201907003            1,000,000      
40 0345143424002            1,000,000 290 0104003187000            1,000,000 540 0344608691009           3,000,000 790 0200510752003           1,500,000      
41 0345143312009           3,000,000 291 0330994839006           2,000,000 541 0344608278006            1,000,000 791 0340751085001            1,000,000      
42 0219751635003            1,000,000 292 0345917984003            1,000,000 542 0339688196004            1,000,000 792 0340751041000           5,000,000      
43 0308418048001            1,000,000 293 0340506504004           2,000,000 543 0220971099003           3,000,000 793 0201267240001            2,000,000      
44 0308673462002            1,000,000 294 0302350539000           2,000,000 544 0220971048002           1,400,000 794 0307688962009            1,000,000      
45 0102862606004           2,000,000 295 0336677902000            1,000,000 545 0108736887006           3,000,000 795 0325861872006            2,000,000      
46 0327856548008            1,000,000 296 0350279127007           2,000,000 546 0335721881009           2,000,000 796 0301463751006            1,900,000      
47 0327855481007           3,000,000 297 0308668856003            1,000,000 547 0341575056002            1,000,000 797 0304807069008        1,032,786      
48 0327858105002         1,944,096 298 0343637538001           2,000,000 548 0341575867007            1,000,000 798 0344749982006            1,000,000      
49 0327883512009           1,500,000 299 0302896791006           1,200,000 549 0341575404004          3,500,000 799 0342458986005            1,000,000      
50 0338328333004            1,000,000 300 0308109696004           2,000,000 550 0346218074007           2,000,000 800 0349885278003            2,000,000      
51 0341642807003            1,000,000 301 0337197421002           1,600,000 551 0346218219006           3,000,000 801 0349885485009            1,600,000      
52 0327665787004           1,600,000 302 0337197648004          2,500,000 552 0301482134003        3,004,932 802 0339503101006           2,500,000      
53 0327665915001           4,000,000 303 0337197029007           3,000,000 553 0337852988003           1,300,000 803 0350302980001           1,700,000      
54 0339782461005           1,200,000 304 0341171265000            1,000,000 554 0350048283000           1,900,000 804 0326835382009            1,000,000      
55 0344512075003           3,000,000 305 0219749592002           1,200,000 555 0302484392004            1,000,000 805 0344195488002           3,000,000      
56 0219083109005            1,000,000 306 0219749618008           2,000,000 556 0344876932009           2,000,000 806 0336463314001            1,000,000      
57 0219083072007            1,000,000 307 0349662965005           3,000,000 557 0301473330001            1,000,000 807 0302413589008            1,000,000      
58 0333352267002           1,400,000 308 0340204019002           3,000,000 558 0301473330001            1,000,000 808 0347419638007           2,500,000      
59 0337872014001           2,000,000 309 0220359807002            1,000,000 559 0219769501000            1,000,000 809 0347419810008           2,500,000      
60 0205493590006           2,000,000 310 0346174837009           2,000,000 560 0220171493000            1,000,000 810 0347419214004            2,000,000      
61 0340852212001           3,000,000 311 0333900168002          2,500,000 561 0347134368009           2,000,000 811 0333783206004            2,000,000      
62 0200774882001           4,000,000 312 0219748539003           2,000,000 562 0322865247004            1,000,000 812 0308496814008            1,000,000      
63 0305958542000           1,200,000 313 0219749370001            1,000,000 563 0322865361007            1,000,000 813 0103568038003            1,000,000      
64 0216935903005            1,000,000 314 0204717155004           2,000,000 564 0310549543008           1,500,000 814 0339838062000           3,000,000      
65 0216935887001            1,000,000 315 0219748962000          2,500,000 565 0302221042000            1,000,000 815 0219789887001            2,000,000      
66 0333599102003            1,000,000 316 0342259670009           4,000,000 566 0302221042000           1,400,000 816 0322145766009            1,000,000      
67 0333599196007            1,000,000 317 0350287659006           2,000,000 567 0333676010006           4,000,000 817 0349878980005            1,000,000      
68 0333242930005           2,000,000 318 0339691938005            1,000,000 568 0339861772001           1,600,000 818 0344116940002               200,000      
69 0350181373001           2,000,000 319 0338829277000           1,500,000 569 0344586496003           1,200,000 819 0343406579004            1,600,000      
70 0349631725001           2,000,000 320 0339617873005               600,000 570 0350551948001           2,000,000 820 0346769245003            2,000,000      
71 0349631144006            1,000,000 321 0339617358003            1,000,000 571 0342328905008           3,000,000 821 0346900050001            2,000,000      
72 0349629963008           4,000,000 322 0340561479000            1,000,000 572 0342328839001           2,400,000 822 0339315020002            2,000,000      
73 0329991831008            1,000,000 323 0349882420003           4,000,000 573 0327297197004           1,400,000 823 0102761343009            1,400,000      
74 0219746207007           1,500,000 324 0349916065004            1,000,000 574 0219241166009           1,200,000 824 0338436975002            2,000,000      
75 0219746194000           1,200,000 325 0347486562007            1,000,000 575 0219241115008           1,200,000 825 0338436694005            1,000,000      
76 0348516105006          2,500,000 326 0219753578001           2,000,000 576 0346763306001            1,000,000 826 0341619435002           1,800,000      
77 0348513119006          2,500,000 327 0303093563008            1,000,000 577 0349879117008          3,500,000 827 0200793141004           3,200,000      
78 0344723158008           3,000,000 328 0344957447004            1,000,000 578 0103752851002               600,000 828 0347104813008            2,000,000      
79 0305870141004            1,000,000 329 0342173971006           1,900,000 579 0305834271002           5,000,000 829 0350276842007            2,000,000      
80 0346193276000        2,087,671 330 0342291519004           2,000,000 580 0344435395003           3,000,000 830 0350276499006            2,000,000      
81 0339636724006           2,000,000 331 0344205387000           1,200,000 581 0345324693007           2,000,000 831 0350421933003            2,000,000      
82 0341637791004            1,000,000 332 0344205509006           4,000,000 582 0347487551003          2,700,000 832 0349630482007            1,000,000      
83 0342046115004            1,000,000 333 0340969745002           3,000,000 583 0323120230006            1,000,000 833 0333577440008            2,000,000      
84 0348433739007           4,000,000 334 0340969562001           3,000,000 584 0323120326003           4,000,000 834 0200627038003            2,000,000      
85 0313916884000           1,200,000 335 0344926826008            1,000,000 585 0339653746001           1,500,000 835 0341261545008            1,000,000      
86 0339312253009            1,000,000 336 0338641921009           3,000,000 586 0339653723008            1,000,000 836 0307806617005            1,200,000      
87 0339312259008            1,000,000 337 0345724707009           1,200,000 587 0339102531004           1,600,000 837 0307174708006               800,000      
88 0348455517001           2,000,000 338 0301572963009           6,000,000 588 0339102641001            1,000,000 838 0350018534003            1,000,000      
89 0348455563001           2,400,000 339 0308648351001           3,000,000 589 0349888470000           1,600,000 839 0350018519005            1,000,000      
90 0349880668004           2,000,000 340 0308648394004           3,000,000 590 0349888245002           2,000,000 840 0221190735002            1,000,000      
91 0350272885003      1,733,333 341 0325866606007        1,055,648 591 0349882107003            1,000,000 841 0218963061007            2,000,000      
92 0346756482001           2,000,000 342 0325866765009        1,055,648 592 0349900183001           2,000,000 842 0347478340000           1,500,000      
93 0346756614001           2,000,000 343 0301463452006            1,000,000 593 0349900199005           2,000,000 843 0347478447000           2,200,000      
94 0346756249005            1,000,000 344 0305725332009          2,500,000 594 0349888655008           2,000,000 844 0301514896000            1,400,000      
95 0304924502009           2,000,000 345 0337162595003           3,000,000 595 0349888632004           2,000,000 845 0344107318003            1,000,000      
96 0301514764008           2,000,000 346 0306619509005           2,000,000 596 0308514743005           3,000,000 846 0343936688003           3,000,000      
97 0344305731001           3,000,000 347 0306619520000           1,200,000 597 0337996147008            1,000,000 847 0301535037006           3,000,000      
98 0303240825002               400,000 348 0349881920008            1,000,000 598 0337996046007            1,000,000 848 0335695307008           4,500,000      
99 0302376009005           3,000,000 349 0219754023003           1,500,000 599 0343794011008           1,200,000 849 0335695006001            1,000,000      
100 0350203285000           1,200,000 350 0219867937008           1,500,000 600 0322062374004           3,000,000 850 0342048461000            1,200,000      
101 0350202963005           1,400,000 351 0301446719003           1,200,000 601 0308563250000           2,000,000 851 0342047881001           2,700,000      
102 0348447622002            1,000,000 352 0327795041000            1,000,000 602 0308563500006           5,000,000 852 0215816080006            1,200,000      
103 0302127107009           1,500,000 353 0327794762008           1,200,000 603 0339255893003            1,000,000 853 0314692336004            1,000,000      
104 0349879847000           1,400,000 354 0310700528007           2,000,000 604 0348828190003           2,000,000 854 0314692199000            1,000,000      
105 0340474296009            1,000,000 355 0335703168009           2,200,000 605 0200856564003            1,000,000 855 0342301847009            1,600,000      
106 0346720896004            1,000,000 356 0344614158001           3,000,000 606 0343841230000            1,000,000 856 0342301406001           2,200,000      
107 0303402256005           2,000,000 357 0323066982001           1,200,000 607 0349881580004           1,200,000 857 0301462355009           3,000,000      
108 0302062207009           2,000,000 358 0347474231005            1,000,000 608 0339628557003           1,200,000 858 0345981498008           2,700,000      
109 0216476570006           1,200,000 359 0347474644005            1,000,000 609 0339646458008          2,500,000 859 0345981577003           4,500,000      
110 0344507604001            1,000,000 360 0343427220006            1,000,000 610 0346128508003           3,000,000 860 0339668251000            1,000,000      
111 0341382057003            1,000,000 361 0341797205006           2,000,000 611 0345331505006            1,000,000 861 0339668295001            1,000,000      
112 0336493856000            1,000,000 362 0343583001007            1,000,000 612 0345332085008            1,000,000 862 0348981012000           3,000,000      
113 0336493847004            1,000,000 363 0343582967009           3,000,000 613 0345772035007            1,000,000 863 0305487985007           1,500,000      
114 0201870781002           3,000,000 364 0338009103001            1,000,000 614 0345331829006            1,000,000 864 0350277300008            2,000,000      
115 0344621344006           2,000,000 365 0213285963009            1,000,000 615 0349647660004            1,000,000 865 0350277321005           3,000,000      
116 0207325758002            1,000,000 366 0207661652004           2,000,000 616 0349647665005            1,000,000 866 0350276049002            1,000,000      
117 0339244042008            1,000,000 367 0313914554000           1,500,000 617 0306085708000           2,400,000 867 0335419509003            1,000,000      
118 0339244068006           1,200,000 368 0307800572004            1,000,000 618 0306085708000           2,000,000 868 0335419472005            2,000,000      
119 0338797640006           4,000,000 369 0350608575007           2,200,000 619 0336463333002              800,000 869 0344090219006            1,000,000      
120 0307573462004            1,000,000 370 0303266803009            1,000,000 620 0347858195009           3,000,000 870 0341995871007            1,000,000      
121 0307573177001           1,200,000 371 0216839601005          2,500,000 621 0348751982002            1,000,000 871 0301513482003            1,000,000      
122 0314211239000           1,500,000 372 0307429447000           2,000,000 622 0302864454005            1,000,000 872 0203362258000            1,000,000      
123 0322535339002           2,200,000 373 0305556153007           3,000,000 623 0351078143007           1,400,000 873 0350307673009           3,000,000      
124 0349887333005            1,000,000 374 0305556177009            1,000,000 624 0349882892002            1,000,000 874 0350307899002            2,000,000      
125 0349887515008            1,000,000 375 0349667400009           1,500,000 625 0349882745001           3,000,000 875 0347803969006            4,000,000      
126 0349887654000           2,000,000 376 0349669459003           1,200,000 626 0350023109008            1,000,000 876 0333430353004            1,000,000      
127 0349922716006           2,000,000 377 0349669368007           2,000,000 627 0327299205008           2,400,000 877 0200414568006            1,000,000      
128 0216204350004            1,000,000 378 0349669415002            1,000,000 628 0345491037006           2,000,000 878 0349871652006            2,000,000      
129 0216204409008           2,000,000 379 0350409709009           3,000,000 629 0345491059001            1,000,000 879 0349557851005            1,000,000      
130 0348735451006            1,000,000 380 0350409640000           2,000,000 630 0345490989000            1,000,000 880 0349557118005            1,200,000      
131 0304159758008           1,500,000 381 0350271314000           2,000,000 631 0344102929007           2,000,000 881 0350480601008           3,000,000      
132 0340749166002           3,000,000 382 0350265695006           2,000,000 632 0349879527003           2,000,000 882 0344207708001            1,000,000      
133 0340711117004           3,000,000 383 0350266252001            1,000,000 633 0346136157002            1,000,000 883 0349883845003           1,500,000      
134 0340136195006           2,000,000 384 0347829972005           4,000,000 634 0305666533004          2,500,000 884 0349883579001            1,000,000      
135 0301502544001           2,000,000 385 0219752573001           2,000,000 635 0327323273005            1,000,000 885 0349608307000            1,100,000      
136 0301502533009           1,500,000 386 0306984085000          2,500,000 636 0333648850003           1,500,000 886 0349608101006           1,300,000      
137 0335441146004            1,000,000 387 0300248723007           3,000,000 637 0341946720004           3,000,000 887 0349626812007           3,000,000      
138 0335441315008           2,000,000 388 0342728934000            1,000,000 638 0305656874005            1,000,000 888 0349626699005           2,500,000      
139 0349660898002           3,000,000 389 0340981764008           1,200,000 639 0305656874005           1,600,000 889 0349626551009            1,200,000      
140 0349660946006           1,200,000 390 0350338351005           4,000,000 640 0305656874005           1,400,000 890 0305672282008            1,400,000      
141 0333785635009           2,000,000 391 0206968702007           2,000,000 641 0302232151002            1,000,000 891 0322750909000            1,600,000      
142 0205627279007            1,000,000 392 0327720065001            1,000,000 642 0301507379006            1,000,000 892 0304841594004           4,500,000      
143 0205627337005            1,000,000 393 0347949889003            1,000,000 643 0301507379006           3,000,000 893 0337887247004            1,000,000      
144 0216203668003           2,000,000 394 0304969493005            1,000,000 644 0334246322003              800,000 894 0337887184005              950,000      
145 0349880830000            1,000,000 395 0305998391004           2,000,000 645 0334246615001           2,000,000 895 0339620925001            1,000,000      
146 0349684507009           1,300,000 396 0305007202000           2,000,000 646 0216166489002            1,000,000 896 0219347426005            1,400,000      
147 0349684660001           2,000,000 397 0301447622007           1,800,000 647 0339893577006           2,000,000 897 0343735071002            1,000,000      
148 0216990203002            1,000,000 398 0301412138000           1,200,000 648 0350254094009           2,000,000 898 0349881021001            2,000,000      
149 0350258806002           3,000,000 399 0301412142006            1,000,000 649 0350254190009           2,000,000 899 0322562480008           3,200,000      
150 0339359453002            1,000,000 400 0304874396003           1,500,000 650 0220710273006            1,000,000 900 0344102917006            2,000,000      
151 0339159237007           2,000,000 401 0103017868002            1,000,000 651 0316267782005            1,000,000 901 0336922525005            2,000,000      
152 0332921191009            1,000,000 402 0305978457000           2,000,000 652 0316267795004            1,000,000 902 0302187543007           2,500,000      
153 0332921191009            1,000,000 403 0337293725009            1,000,000 653 0350264333005           2,000,000 903 0339837326004           3,600,000      
154 0216148674003           2,000,000 404 0102956046000           1,200,000 654 0335707675009           2,000,000 904 0339199005006            1,200,000      
155 0216148639006            1,000,000 405 0348724202003            1,000,000 655 0335706994009           3,000,000 905 0338862430001          3,300,000      
156 0216148625009           2,000,000 406 0348921844000           3,000,000 656 0333367853000           1,200,000 906 0323151828003            4,000,000      
157 0219204641005            1,000,000 407 0343741572001           2,000,000 657 0333751511007           2,000,000 907 0301849661002           3,000,000      
158 0345668733009           2,000,000 408 0350276243009           3,000,000 658 0333751656009            1,000,000 908 0343595462005            2,000,000      
159 0301556718000           3,000,000 409 0314502593008            1,000,000 659 0327306838004           3,000,000 909 0323034712005           1,500,000      
160 0307043557003            1,000,000 410 0207399557000            1,000,000 660 0338363904004           2,000,000 910 0323034724006          3,300,000      
161 0327701374008           2,000,000 411 0345207523000            1,000,000 661 0301468787004           3,000,000 911 0304868134007            1,000,000      
162 0347943252001            1,000,000 412 0345207348005            1,000,000 662 0342939342009           2,000,000 912 0343536150003            2,000,000      
163 0347943175002           3,000,000 413 0340485132009           2,000,000 663 0342939309008            1,000,000 913 0350049031005           2,700,000      
164 0347426231005           2,200,000 414 0301538621006       1,327,437 664 0338873596003            1,000,000 914 0349014155008            1,000,000      
165 0346358823004        1,348,809 415 0301538621006      2,727,437 665 0301537593002           4,000,000 915 0349067632003            1,000,000      
166 0342787410008          2,500,000 416 0304305045009           2,000,000 666 0308659349005            1,000,000 916 0305817249004           1,500,000      
167 0342734178007            1,000,000 417 0347351732000           2,000,000 667 0308660324007           1,400,000 917 0351802442001            2,000,000      
168 0342731393003           2,000,000 418 0333603983004           3,000,000 668 0341511993002            1,000,000 918 0219765260005            1,000,000      
169 0301562601003           3,000,000 419 0349829177007           1,400,000 669 0325426657006            1,000,000 919 0349682082002           989,242      
170 0302915541001           3,000,000 420 0339424911007            1,000,000 670 0333810257004            1,000,000 920 0350275895005            2,000,000      
171 0302915515000           3,000,000 421 0339424558001            1,000,000 671 0341383965005           3,000,000 921 0350275709004            1,200,000      
172 0343942549008          2,500,000 422 0306560366007            1,000,000 672 0341384101002           4,200,000 922 0333402966007            1,000,000      
173 0343942635003            1,000,000 423 0322837174008           2,000,000 673 0340683908001            1,000,000 923 0327644485003            1,000,000      
174 0343942712002            1,000,000 424 0306559941001            1,000,000 674 0349879730006           3,000,000 924 0327644283001        3,944,095      
175 0350276348002           2,000,000 425 0342651901008            1,000,000 675 0328001994007            1,000,000 925 0340572187003            1,000,000      
176 0335711802007            1,000,000 426 0339471227002            1,000,000 676 0304972174006              700,000 926 0340568121008            1,000,000      
177 0333591139001            1,000,000 427 0333892457007            1,000,000 677 0340039644004            1,000,000 927 0340573251002            2,000,000      
178 0348558802003           1,500,000 428 0216403944003            1,000,000 678 0347118682006           2,000,000 928 0341961897008            1,000,000      
179 0348558917001            1,000,000 429 0342194630008            1,000,000 679 0343249635004            1,000,000 929 0341961809003           2,200,000      
180 0304423403006            1,000,000 430 0335683326007           1,200,000 680 0343249820004            1,000,000 930 0317477027003            1,000,000      
181 0304423403006            1,000,000 431 0304296308003            1,000,000 681 0350272316006          2,500,000 931 0336463028000            2,000,000      
182 0305560623006           1,400,000 432 0341855264004           3,000,000 682 0350271677000            1,000,000 932 0336463031008            2,000,000      
183 0305560623006           2,000,000 433 0341855167006           3,000,000 683 0351138454005            1,000,000 933 0336463025006            2,000,000      
184 0305560623006           3,000,000 434 0351343105004             750,000 684 0341900205003            1,000,000 934 0302768451005            1,000,000      
185 0338847531000         2,004,980 435 0351343468004           1,200,000 685 0350401141002           1,200,000 935 0344621276003            1,000,000      
186 0305051447009               900,000 436 0350276089000           2,000,000 686 0350274369001            1,000,000 936 0322079114009            1,000,000      
187 0347123819005           2,000,000 437 0350275849005           2,000,000 687 0350274130009            1,000,000 937 0349880016009            2,000,000      
188 0346480259000            1,000,000 438 0303002373005            1,000,000 688 0350256685007      1,733,333 938 0333375183000           3,000,000      
189 0349596756009           3,000,000 439 0218603227006           2,000,000 689 0350256560004            1,000,000 939 0333471326009            4,000,000      
190 0349596556003            1,000,000 440 0218603382005           2,000,000 690 0342059753003           2,000,000 940 0333376100009            1,000,000      
191 0343163426003            1,000,000 441 0324070205006           2,000,000 691 0219752496002          2,500,000 941 0333375816002            1,000,000      
192 0343163542002           3,000,000 442 0337181489007            1,000,000 692 0341607518009           3,000,000 942 0350557793002           3,400,000      
193 0219696199008            1,000,000 443 0337181794009           8,000,000 693 0301956106000           1,800,000 943 0326083538006            1,400,000      
194 0343611756008           2,000,000 444 0341474583004        1,056,648 694 0311832493002           2,000,000 944 0337012456000            1,200,000      
195 0343726077007           3,000,000 445 0341474515009           1,400,000 695 0311831947007             750,000 945 0321830355002           2,200,000      
196 0301460392004               600,000 446 0350271627008           2,000,000 696 0344166667009            1,000,000 946 0321830537005            2,000,000      
197 0347655576008           2,000,000 447 0327351505000            1,000,000 697 0339315020002        1,672,602 947 0326083555000            2,000,000      
198 0344591027007           2,000,000 448 0349884608003           4,000,000 698 0342248442003            1,000,000 948 0339482733000           2,400,000      
199 0344591015006            1,000,000 449 0349884816007           4,000,000 699 0342248703001           1,200,000 949 0333417956001        2,944,095      
200 0219751796001           2,000,000 450 0335689586004            1,000,000 700 0339856936003            1,000,000 950 0349922635004           2,200,000      
201 0343433088000            1,000,000 451 0341866838002           4,000,000 701 0309684398001           3,000,000 951 0349908945004            1,600,000      
202 0346325493007           2,000,000 452 0301453208003            1,000,000 702 0348461727009           1,500,000 952 0343041831000            1,000,000      
203 0343859777006           2,000,000 453 0202262034005            1,000,000 703 0348461639007          2,500,000 953 0349627282001            1,000,000      
204 0349774004009              800,000 454 0333204345008           3,000,000 704 0348461565005           1,300,000 954 0308404301004            1,000,000      
205 0349774123002           2,000,000 455 0327590987003           2,000,000 705 0333419103000           1,400,000 955 0344682589001            2,000,000      
206 0309691176007           2,000,000 456 0219697959000            1,000,000 706 0350266555004            1,000,000 956 0344682509005            2,000,000      
207 0349540069006           2,000,000 457 0219757706005           2,400,000 707 0304997202003            1,000,000 957 0344682399000            1,000,000      
208 0349570313003           2,000,000 458 0341639151008           1,500,000 708 0304997391009            1,000,000 958 0302328090002            1,000,000      
209 0349570511002           3,000,000 459 0219710075001            1,000,000 709 0349650395000              800,000 959 0337999002003           1,500,000      
210 0350033896007           1,200,000 460 0219710009002            1,000,000 710 0349471288000            1,000,000 960 0337998893005           1,300,000      
211 0350034007001            1,000,000 461 0337884930004           4,000,000 711 0349475762002           2,000,000 961 0311550504006           3,000,000      
212 0349941090002            1,000,000 462 0301463997009           3,000,000 712 0305559178004          2,500,000 962 0327777019003           3,000,000      
213 0342321087002            1,000,000 463 0337030779001       1,479,452 713 0348886412005           2,000,000 963 0341648276005            1,200,000      
214 0303120797009           2,000,000 464 0219752787004           2,000,000 714 0348886267003           1,500,000 964 0350277250008            2,000,000      
215 0339818402007           3,000,000 465 0219521797005           3,000,000 715 0348886321009           1,600,000 965 0350277239002            1,000,000      
216 0308682340009           1,400,000 466 0347099463006           3,000,000 716 0309885384007           3,000,000 966 0342123969009            2,000,000      
217 0308709347002           4,000,000 467 0347099363003           2,000,000 717 0301673646007           4,000,000 967 0336955284004            2,000,000      
218 0343419598006            1,000,000 468 0345738928001            1,000,000 718 0341457003004           1,700,000 968 0349881120006            1,200,000      
219 0347217351009            1,000,000 469 0221293433007           2,000,000 719 0345598371009            1,000,000 969 0349880493001            1,200,000      
220 0221033755005            1,000,000 470 0307564515004           2,000,000 720 0343031781007           2,000,000 970 0348765370005            1,000,000      
221 0301733103008            1,000,000 471 0346731397001           2,000,000 721 0343031756004            1,000,000 971 0312407974009            1,000,000      
222 0206993633001           3,000,000 472 0346731216004           2,000,000 722 0347424735003           1,200,000 972 0301503802004            2,000,000      
223 0335676925009            944,095 473 0219787156002           1,400,000 723 0103476744008            1,000,000 973 0301503839005            4,000,000      
224 0348758748001           2,000,000 474 0219926505005           3,000,000 724 0341729541002           2,000,000 974 0339733636009            2,000,000      
225 0350301674002           2,000,000 475 0219926477000           1,200,000 725 0328400242007            1,000,000 975 0301534729008       1,237,447      
226 0341342623009            1,000,000 476 0343514658007       1,555,648 726 0335708190002            1,000,000 976 0301534729008           1,500,000      
227 0341342694009           2,000,000 477 0341270720008           2,000,000 727 0301510843007            1,000,000 977 0344353482004            1,000,000      
228 0219971476005           2,000,000 478 0341270656008           2,000,000 728 0335758834005            1,000,000 978 0308362403005            1,200,000      
229 0219971474009           2,000,000 479 0218783214008           4,000,000 729 0339169325002            1,000,000 979 0308362443003            1,000,000      
230 0344565679008          10,000,000 480 0317054304006       1,053,357 730 0305405485006          2,500,000 980 0336221876002            1,000,000      
231 0219116863006            1,000,000 481 0345304315001            1,000,000 731 0102817314001          2,500,000 981 0336221155006            1,000,000      
232 0219116828009           2,000,000 482 0345261662000            1,000,000 732 0302573551002           2,000,000 982 0336221869002            1,000,000      
233 0335830826009           1,200,000 483 0348722390002            1,000,000 733 0347801673005           2,000,000 983 0308584349009            1,200,000      
234 0345327192002           1,200,000 484 0347676043002           4,000,000 734 0347489825009           2,000,000 984 0333374525001            2,000,000      
235 0347654945008           1,500,000 485 0207194935007           2,000,000 735 0333311529005           2,000,000 985 0346897107003            2,000,000      
236 0344397651009           1,500,000 486 0306523492003           1,400,000 736 0338637170002            1,000,000 986 0349881306001           2,500,000      
237 0340508091005            1,000,000 487 0306523492003            1,000,000 737 0215524504006            1,000,000 987 0326087063001            1,000,000      
238 0340508421004           2,000,000 488 0205009300004           2,000,000 738 0215524515009           2,000,000 988 0326086736002           3,000,000      
239 0338490152004           2,000,000 489 0339644977004           2,000,000 739 0348730949005            1,000,000 989 0340142036001           3,000,000      
240 0338919968001            1,000,000 490 0337384188001           3,000,000 740 0307172146003           4,000,000 990 0350406501000            2,000,000      
241 0338920069007            1,000,000 491 0342896576003           1,500,000 741 0307171957009          2,300,000 991 0349879300001            2,000,000      
242 0335889419008           1,500,000 492 0219172539009           2,000,000 742 0307113138002          2,500,000 992 0350311451007      6,733,334      
243 0335889535007           2,000,000 493 0344993058004            1,000,000 743 0307113631009           2,000,000 993 0349885850005           3,000,000      
244 0342665704007           2,000,000 494 0344609849006           4,000,000 744 0347517603006           2,000,000 994 0349886179008           3,000,000      
245 0344930853006           2,000,000 495 0340038059004           1,200,000 745 0347517648005           2,000,000 995 0220849969004            4,000,000      
246 0219128903003          2,500,000 496 0346963507009           2,000,000 746 0335751681004           2,000,000 996 0333865600009            2,000,000      
247 0341905204000            1,000,000 497 0344267332007            1,000,000 747 0333385189003           1,200,000 997 0333865559002            1,000,000      
248 0341905315006            1,000,000 498 0350279072006           2,000,000 748 0333384233005           2,200,000 998 0220744864003            1,000,000      
249 0341863630004           2,000,000 499 0346317033003           2,000,000 749 0301513864001            1,000,000 999 0343595721007            1,100,000      
250 0219754501001           2,000,000 500 0338948833006            1,000,000 750 0301426379002            1,000,000 1000 0345585442005            1,000,000      

http://www.yavaran.org/news/1/552
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

منشور اخلاقی موسسه
ما به عنوان عضوی از اعضاء"موسسه خیریه یاوران ایتام"
با خداوند رحمان عهد می بندیم ......
شماره حساب
شماره حسابهای موسسه
بانک پارسيان شماره حساب 0200679958003
بانک ملی شماره حساب 0110882245000 به نام موسسه خيريه ياوران ايتام
شماره شبابانک پارسیان IR 090540102281021035723008
شماره کارت بانک ملی :6037991899825446
و شماره کارت بانک پارسیان :6221061050494980
ارتباط با ما
  آدرس:
خیابان ولیعصر، ابتدای شهید مطهری، کوچه منصور،پلاک 87، ساختمان طاووس، زنگ یک، موسسه خیریه یاوران ایتام
 
شماره تلفن های تماس:
88106190، 88101624، 88101621، 88101602، 88101272، 88102909 
  شماره فکس:
88102187
  پست الکترونیک جهت اطلاع واریز وجه:
mail@yavaran.org